Verslag vergadering 15 februari 2017

maart 20, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                        :              15 februari 2018.

Locatie                                                 :              Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

Jan Koetsenruijter, Adrrienne Bersi-Goossens,

Jos Hereijgers,Ad Frèrejean.

Afwezig                                               :              Louise Schellen(z.k.), René Disseldorp(m.k.),

Ko Knoop (m.k.).

Gasten                                                :              Jan de Pooter (gemeente Zundert).

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

 

 

 1. Opening voorzitter.

 

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Bijzonder welkom aan Jan de Pooter van de gemeente Zundert. Hij zal ons informeren over een aantal ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 • De kascontrole wordt toegevoegd aan agendapunt 5.

 

 1. Informatie Jan de Pooter:

 

 • Toelichting positie van de participatieraad binnen het sociaal domein. Het is de bedoeling de advisering van de participatieraad naar voren te schuiven. In elk traject

komt nu de advisering van de participatieraad pas in latere instantie.

De participatieraad is met name de organisatie, die moet waken voor 100% couleur locale.

 • De participatieraad is in principe akkoord gegaan met het voorstel tot een herziening van de verordening in 2017. Blijft de kanttekeningen van de participatieraad om de WWB uit de verordening te halen. Deze is opgegaan in de participatiewet.

Bij de kanttekening dat leden door het College benoemd worden merkt Jan de Pooter op dat iemand de leden moet benoemen. Het geeft ook een bepaalde

bescherming voor de participatieraad. Het College heeft dit als taak.

Verordening opnieuw op de agenda van de participatieraad terug laten komen.

 • De rapportage van het onderzoeksbureau KWIZ naar armoede in Zundert komt voor

de participatieraad beschikbaar. Dit rapport is de basis voor het te voeren armoedebeleid.

 • Rooster aftreden.

Het is  zaak van de participatieraad zelf dit bespreekbaar te stellen.

 

 1. Goed voor elkaar WMO werkplan 2018,16 thema’s.
 2. Werkplan jeugd 2018.
 3. Werkplan participatiewet 2018.

 

Advies Jan de Pooter: Maak een keuze voor 2 onderwerpen (WMO werkplan) en maak een planning wanneer de participatieraad gaat reageren op de bestuursopdrachten. Geef ook aan waar de prioriteiten dienen te liggen bij de  diverse doelgroepen.

Voor 2017 kan dit tot en met maart 2018 ingediend worden.

Tot op heden 180 aanvragen. Een extra advertentie wordt geplaatst.

De definitieve nota mantelzorgbeleid volgt na gesprekken met diverse organisaties over mantelzorgondersteuning. O.a. Avoord, KBO en SWZ.

 • Verslag overleg voorzitter met Jan de Pooter d.d.7 februari 2018.

Het meeste is reeds besproken.

Initiatief tot activiteiten voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Betrokkenheid 4 enthousiaste mensen. Zundert telt ca. 600 personen met NAH.

 

 1. Mededelingen,post in/uit.

 

 • Geen bijzonderheden.

 

 1. Verslag en actielijst 25 januari 2018.

 

 • Gehandicaptenplatform is nog niet bijeen geweest.
 • In verslagen graag met paginanummers werken.
 • Voor 2018 is een budget van € 4.935,- ontvangen.
 • Dit is incl een secretariaatsvergoeding van € 600,-.

Rina maakt een voorstel deze kosten te verdelen over secretariaat en voorzitterschap.

 • Kascontrole door Adrienne en Jan. Goedkeuring Inkomsten/uitgaven.
 • Verzoek aan penningmeester rekening bij SNS bank te openen met 2 bankpassen.

Penningmeester en voorzitter dienen gemachtigd te zijn.

Rekening RABO opheffen.

 • Data op actielijst vermelden.
 • Lidmaatschap participatieraad voor maximaal 8 jaar betekent dat het merendeel van de leden dit jaar af zou moetentreden.

Dit dient echter geleidelijk te gebeuren en dispensatie is wenselijk.

Adje treedt per 1-4-2018 terug, Adrienne per 1-1-2019.Ook Ko heeft inmiddels aangegeven terug te willen treden.

 

 

 

 

 1. WMO verdiepingsonderzoek stand van zaken.

 

 • De participatieraad zou de vragenlijst willen inzien, die gehanteerd gaat worden. Deze is niet beschikbaar.

 

 1. Vaststelling datum vergadering maart.

 

 • Vanwege het lijsttrekkersdebat van 15 maart wordt de vergadering vastgesteld op 22 maart.

 

 1. Vaststellen naam participatieraad.

 

 • Voorlopig wordt de naam vastgesteld op participatieraad Zundert.

 

 1. Rondvraag en afsluiting:

 

 • Participatieraad hoeft geen financieel jaarverslag aan de gemeente te overleggen.
 • Wel een inhoudelijk jaarverslag. In april op de agenda plaatsen.
 • Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.