Notulen vergadering 19 januari

februari 16, 2017 0 Door admin

Participatieraad Zorg Welzijn Zundert

 

Onderwerp        :               Verslag vergadering 19 januari  2017.

Aanwezig           :               Mieke Mutsters, Louise Schellen, Adrienne van Hees, Rina van Hasselt,

                                               Ad Frèrejean, Joost van Langen,.

Afwezig               :               René Disseldorp, Ko Knoop, Jos Hereijgers, Adje Maes-Martens,Ad van

                                               Nunen.

Verslag                :               Ad Frèrejean.

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met melding van de aanwezigen. Ad van Nunen neemt afscheid wat later in de agenda terugkomt.

 1. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen:

 

–          Herinnering uitnodiging Surplus bijeenkomst 2 februari 2017.

De leden van de participatieraad zijn uitgenodigd.

–          Verzoek tekstaanlevering gemeentelijke infogids.

–          Stukken BUS ter kennisgeving aangenomen.

–          Attentie Healthweek 2017 (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Brief Ad van Nunen einde lidmaatschap participatieraad.

–          Uitnodiging Meet and Greet (wordt aan ieder toegestuurd).

–          Alle gemeentelijke stukken zijn aan ieder toegezonden.

–          Voorstel Jos Hereijgers Avoord uit te nodigen voor informatie over huisvesting Zundert.

(komende vergadering bespreken, niet alleen over ouderenhuisvesting spreken).

 

 1. Verslag 17 november`2017.

 

–          Tel. Nr. Joost niet op de gemeentelijke website vermelden.

 

 1. Vergaderschema 2017.

 

–          Wijziging t.o.v. het eerder ontvangen vergaderschema. De volgende data zijn voor 2017 vastgesteld.

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni, 21 september, 12 oktober, 16 november, 14 december.

 

Mieke is op 18 mei verhinderd.

Jos is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

Ko is op 19 januari, 15 juni en 14 december verhinderd.

 

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter (telefonisch).

 

–          Het plan van aanpak n.a.v. het onderzoek van  Companen en de rekenkamercommissie

is ter sprake geweest. Het wordt aan ieder toegezonden. Graag reacties naar Joost.

–          De PGB kwestie Etten-Leur komt ter sprake. In de situatie, waar een mantelzorger betaald werd met een PGB, is door de gemeente het PGB ingetrokken. Verwacht werd dat de mantelzorger de zorg gratis verleende. De rechter heeft besloten dat de gemeente mantelzorg niet mag opleggen. Hoe is het beleid van de gemeente Zundert ? Inherent aan Etten-Leur ? Joost bespreekt dit met Jan de Pooter.

–          Dienstenchecques.

Zundert wil t.o.v. de 5 andere gemeenten geen uitzondering vormen. Deze gemeenten hebben besloten clienten met huishoudelijke hulp dienstenchecques toe te kennen als compensatie voor het geringer aantal geïndiceerde uren.

–          Mantelzorgbeleid.

Een nota mantelzorgbeleid wordt door de gemeente in februari opgepakt.

–          Preventie gezondheidszorg.

Dit wordt door de GGD uitevoerd en vormt waarschijnlijk onderdeel van het WMO beleid.

–          Armoedebeleid is inherent aan Etten-Leur.

 

 1. Ombudsman.

 

Na enkele cases in de aanvangfase is de toevoer gestopt. Er komen geen aanmeldingen binnen. Bij elk WMO-besluit wordt de ombudsman ter kennisgeving vermeld.

Er is een flyer gemaakt (deze wordt opgevraagd).

Kan de ombudsman ook breder werken (niet alleen individueel, maar bijv. ook bij

collectieve problematiek). Voor het startjaar zijn nog geen gegevens bekend. In het voorjaar Ignace Nolet opnieuw uitnodigen.

 

 1. Dienstenchecques.

 

–          Ongelijke behandeling is voor de participatieraad onaanvaardbaar. Bezwaarmakers hebben hun oude uren teruggekregen. Degenen, die geen bezwaar gemaakt hebben, ontvangen dienstenchecques.

–          De koepel van WMO raden heeft een visie op dienstenchecques in de laatste nieuwsbrief weereggeven.

–          De participatieraad is van mening dat ieder de oude uren terug moet ontvangen.

–          Bovendien is het verstrekken van dienstenchecques naast de regulier verkregen uren nodeloos ingewikkeld.

 

 1. Positie Welzorg.

 

–          De gemeente Zundert heeft het contract met Welzorg niet verlengd. Reden is ontevredenheid over het functioneren van Welzorg. Er is gekozen voor een andere leverancier voor hulpmiddelen. Clienten zullen hier weinig van merken.

–          Het loket ELZ moet dit regelmatig gemerkt hebben. Hiervan is echter weinig vernomen.

 

 1. Functioneren loket ELZ.

 

–          De signalen ven de leden van de participatieraad zijn aan ieder toegestuurd.Deze zijn heel verschillend, van totale ontevredenheid tot tevredenheid.

–          Voorgesteld wordt in het jaarlijkse onderzoek van Companen de tevredenheid met het loket ELZ op te nemen. Joost bepreekt dit met Jan de Pooter.

 

 1. Afscheid Ad van Nunen.

 

–          Ad heeft aangegeven per 19 januair 2017 definitief te willen stoppen.

–          Eerder is besloten geen plaatsvervanger te zoeken.

–          Joost en Ad gaan op 31 januari om 11 uur bij Ad van Nunen langs.

 

 1. Clientenraad Werkplein.

–          De cliëntenraad telt 26 leden.

–          Secretaris is Cynthia Jones uit Zundert.

–          De definitieve oprichting is erg laat aan de leden aangegeven.

–          Rene Disseldorp is plaatsvervanger van Louise.

–          Ad vraagt Louise te informeren naar het  rentepercentage, wat mensen die een lening aangaan bij de kredietbank moeten betalen. Landelijk blijkt dit erg hoog te zijn. Mensen met financiele moeilijkheden komen zodoende nog verder in de problemen.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Ad meldt dat de clientondersteuning bij de keukentafelgesprekken wordt ondergebracht

bij de Stichting Welzijn Zundert. Dat betekent dat geen nieuw contract wordt aangegaan met MEE. Een groot deel van de ondersteuningsfunctie blijft wel bij MEE. Joost bespreekt dit met Jan de Pooter. De leden vragen zich af of het budget van SWZ door de gemeente wordt utigebreid. Hoogstwaarschijnlijk wordt de clientondersteuning door vrijwilligers verzorgd.

–          De kascontrole 2016 wordt door Mieke en Adrienne gedaan voorafgaande aan de volgende vergadering. Rina maakt een overzicht inkomsten en uitgaven 2016.

–          Ad brengt het bindend OV advies voor de deeltaxi ter sprake. Hiervan zijn met name ouderen, die ’s avonds niet met OV durven reizen de dupe. Niet al deze mensen hebben een WMO pas. Adje heeft dit onder de aandacht van het reizigersoverleg gebracht.

–          Niets meer ter sprake zijnde sluit de voorzitter de vergadering.