Notulen vergadering 17 november 2016

januari 14, 2017 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 17 november 2016.
Afwezig : Ad van Nunen.

Opening voorzitter (1)
Welkom aanwezigen. Van Ad van Nunen is geen reden van afwezigheid vernomen. Indirect heeft hij te kennen gegeven als lid van de participatieraad te willen stoppen. Bij afscheid van Ad wordt niet een vervanger gezocht. Ad vertegenwoordigt geen doelgroep. De secretaris neemt contact met hem op.
De agenda wordt aangepast met het onderwerp deeltaxi door Adje.

Mededelingen,ingekomen en uitgegane post (2).
Aanpassing begroting 2017. Voorlaatste post moet zijn lidmaatschappen. Cursussen staat al bij 2.
De begroting 2017 wordt door ieder akkoord bevonden.
Gemeentelijke website aanpassen. Voor secretariaat tel. Nr. Joost gebruiken 06-22790727. Ad en Rene maken afspraak voor redactie van de website. Ad kan dan ook voor de tekstuele invulling gaan zorgen. Daarvoor is een goede gebruikersinstructie noodzakelijk.

Verslag vergadering 20 oktober 2016 (3).
Mailadressen Judith Brenckhuijzen en Leshly Konings worden naar de leden toegestuurd.
Powerpoint presentatie SWZ is inmiddels (of wordt op korte termijn) toegezonden.
Adje merkt op dat zij weinig/geen empathie bij de medewerkers van loket ELZ constateerde.
Ad heeft de secretariaatsadressen van de 6 samenwerkende WMO adviesraden geïnventariseerd. Deze waren niet altijd even gemakkelijk te verkrijgen. Het lijstje wordt rondgestuurd.
Louise heeft inmiddels een vraag van het werkplein gehad naar haar adresgegevens. Een eerste vergadering is waarschijnlijk op korte termijn op komst. Rijkelijk laat. Zij heeft een rapportage over het Werkvoorzieningschap ontvangen als lid van de clienten participatiecie. van het Werkplein.
Het verslag wordt vastgesteld met de aanvulling van Adje over empathie.

Overleg met Jan de Pooter (4).
De brief van de participatieraad aan het college is hard aangekomen. Over gelijke behandeling in het kader van toewijzing van HH is overleg met de 6 gemeenten. Het gaat erom dat clienten HH de oude uren terugkrijgen. In Etten-leur hebben alleen bezwaarmakers oude uren teruggehad. Anderen hebben enkele dienstencheques ontvangen. Dit is geen gelijke behandeling. Zundert volgt deze werkwijze. Opgemerkt dat de eigen bijdrage op dienstencheques gaat verdwijnen.
1 maart 2017 zou een nieuwe gemeenschappelijke regeling in moeten gaan.
De clientervaringsonderzoeken tonen dat 300 WMO clienten niet tevreden zijn. Wat ontbreekt is de categorisering. Dit wordt nagevraagd.

Reactie brief aan wethouder en toezending aan raadsfracties (5).
Afgesproken wordt de brief ook aan de raadsfracties te sturen.

Ervaringen client ondersteuners met loket ELZ (6).
Overzicht van Jos is aan ieder toegestuurd. Hieruit spreken veel negatieve ervaringen twijfel over de professionaliteit van de medewerkers van loket ELZ.
Ko licht haar ervaringen toe. Zij heeft weinig/geen negatieve ervaringen met de medewerkers van ELZ. Misschien heeft het te maken met het feit dat zij tevoren contact opneemt en het feit dat zij een vrouw is. Mannelijke client ondersteuners voeren wellicht een zakelijker gesprek.
Aan de leden van de participatieraad is gevraagd ook hun ervaringen met loket ELZ aan de secretaris toe te zenden. Adje, Ko, Adrienne, Jos, Joost hebben gereageerd. Ad maakt een verzamelnotitie.
Er wordt geen contact hierover opgenomen met loket ELZ. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk. Joost kaart de ervaringen met loket ELZ aan bij de ambtenaar of wethouder.
Feit is dat geconstateerd wordt dat inwoners vaak niet goed weten waar zij moeten zijn voor hulpverlening. Eén tel. Nr. voor alle vormen van hulpverlening zou wenselijk zijn. Nu is er een aanmeldpunt voor WMO zorg (loket ELZ), een aanmeldpunt voor de participatiewet (Werkplein), een aanmeldpunt voor zorg/verpleging en langdurige zorg (?) en een aanmeldpunt voor jeugdhulp (CJG).
Wat is er nu terecht gekomen van functies als RIA,PIET,etc. Wat is er terechtgekomen van de centrale aanmeldfunctie en de één regisseur gedachte ?
Client ondersteuning in Zundert blijkt te gaan om slechts 16 situaties.
Voor client ondersteuning volgt een openbare aanbesteding. Ouderenbonden doen hier niet aan mee.

Deeltaxi (7).
Voor WMO geindiceerden is de deeltaxi duidelijk geregeld.
Andere deeltaxipashouders kunnen geen gebruik meer maken van vervoer met de deeltaxi in de avonduren.
Uitgangspunt is hierbij de ander vervoersmogelijkheden (OV) inmiddels goed geregeld zijn.

Rondvraag en afsluiting (8).
Adje is bij de vergadering in december niet aanwezig.
Louise geeft uitleg over de wet taaleis.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Nog te verwachten stukken:
Notitie mantelzorgondersteuning.
Plan van aanpak n.a.v. clientonderzoeken.
WVS rapportage (inmiddels in bezit Louise).
Notitie minimabeleid.