Notulen vergadering 16 juni 2016

september 9, 2016 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 16 juni 2016.
Locatie : Cultuurcentrum Zundert.
Aanvang : 20.00 uur.
Afwezig m.k. : Ad Frerejean en Rene Disseldorp en Ad van Nunen

.

1. Opening voorzitter.

Joost heet de aanwezigen welkom.
Vanwege de afwezigheid van Ad zorgt Joost voor het verslag.

2. Ingekomen stukken,mededelingen:

– De ingekomen stukken van de gemeente Zundert zijn door Joost en later door Ad Frerejean via de mail doorgestuurd.
– Joost heeft ook stukken ontvangen( oa . sheets en verslag) van de bijeenkomst in Rucphen over clientondersteuning. Deze worden door hem nagezonden aan eenieder.
– Rina zal het verslag van de laatste focusgroepbijeenkomst aan eenieder doormailen.

3. Mededelingen
– Joost vraagt als extra agendapunt op te nemen het bespreken van het eventuele lidmaatschap van de Koepel van WMORaden Sociaal Domein.

4 Verslag vergadering 26 mei 2016:

– Geen opmerkingen.

4.A Koepel.

Unaniem wordt besloten dat we als participatieraad lid worden van de landelijke Koepel WMO
raden sociaal domein. Joost gaat de toetreding regelen. De kosten die daarmee gepaard gaan kunnen uit het budget worden gedragen.

5 Ambtelijk overleg met Jan de Pooter op 16 juni
-Na overleg van 19 april heeft de Participatieraad niets meer van de Rekenkamer vernomen. Het is dan ook vreemd dat juist op 15 juni de Rekenkamer zijn onderzoek presenteert aan de auditcommissie. Eeen representatief onderzoek kun je het niet noemen als de Participatieraad in zijn geheel niet is gehoord. We gaan daar de wethouder over inlichten.

– De essentie van overeenkomst die is gesloten tussen de gemeente en surplus over de jeugdwet,
Zal ter inzage worden verstrekt zoals toegezegd door sylvie van nispen op 26-5-2016.

-De indicatiestelling voor het collectief vervoer wordt gewijzigd. de provincie heeft daarover voorstellen gedaan aan de gemeente.De gemeente Zundert stelt zich op het standpunt dat er niets verandert. De indicaties die zijn verstrekt blijven ongewijzigd.

– Jan de Pooter zal navraag doen over het doel en de resultaten van de focusgroepen.
– de werving via een advertentie in de bode voor kandidaten voor de clientenraad werkplein heft voor Zundert geen kadidaten opgeleverd.

-de uitspraak van de Raad van State inzake de huishoudelijke hulp is voor de gemeente Zundert aanleiding om nader onderzoek te laten doen of het beleid en de verordening in de gemeente strookt met deze uitspraak. Dit gebeurt o.a door de VNG. Afhankelijk van de uitslag daarvan gaat de gemeente stappen ondernemen. Wordt vervolgd.

– voor 2017 heeft de Rijksoverheid een structurele bijdrage toegezegd voor de HHT regeling. Dit zou kunnen uitmonden in een verlenging van de regeling dienstencheque voor de gemeente. De gezamenlijk werkgroep huishoudelijke ondersteuning gaat hierover adviseren.Ook in het kader van het overschot op de WMO-gelden adviseert de participatieraad om de regeling dienstencheque te verlengen. Voor Zundert gaat het om enkele tientallen deelnemers.

– het huidige beleid in de gemeente op gebied van schuldhulpverlening wordt voor Zundert verzorgd door de gemeente etten-leur.

-voor het mantelzorgbeleid komt er een notitie in juli/augustus 2016

– het minimabeleid zal dit najaar worden geharmoniseerd. Een Nota daarover komt dit najaar naar de participatieraad.

– de casemanagers dementie is een van de activiteiten die is ingekocht en zijn voor zundert werkzaam bij Avoord.

– Jan de Pooter zal aan de afdeling communicatie vragen de verouderde gegevens van de Participatieraad te verwijderen van de site van de gemeente.

6 Verslag van de bijeenkomst op 31 mei 2016 georganiseerd door de FNV.
Louise doet verslag: Was een nuttige bijeenkomst waar door de deelnemers veel problemen aan de orde werden gesteld.Ging voornamelijk over de WMO en een klein stukje over de Participatiewet.

7. Verslag bijeenkomst clientondersteuning in Rucphen
Adje doet verslag van de bijeenkomst over de clientondersteuning in Rucphen die door haar , Ad en Joost werd bezocht.
Daar werd in verband met de nieuwe aanbesteding van de clientondersteuning gesproken over waar clientondersteuning aan moet voldoen.
Joost zal het verslag en sheets daarvan rondmailen.

8. Documenten gemeente
-De transformatiemonitor jeugd Zundert geeft niet een positief beeld. Dit is ook het klandelijke beeld.Er is niet overal clientondersteuning en er lijkt sprake van veel bureaucratie.
-Het Privacyprotocol gegevensverwerking maatschappelijke ondersteuning en het privacyprotocol gegevensverwerking jeugdhulp geven Joost aanleiding tot het maken van een aantal juridische detailopmerkingen. Hij zal deze aan de gemeente doen toekomen.

9 Rondvraag.
Van de Rondvraag maakt niemand gebruik.

10. Sluiting.
Joost dank eenieder voor zijn/haar inbreng en kondigt aan de volgende bijeenkomst op 15 september2016.

Er zijn twee bijeenkomsten geweest op 14 juli en op 1 september waar vertegenwoordigers van de Participatieraad hebben gesproken met de gemeente over de ombudsfunctie.
Op aangeven van de Participatieraad is er een betere beschrijving van de functie op papier gekomen waarbij niet alleen het signaleren van problemen aan de orde komt. Ook de mediation maakt nu gelukkig nadrukkelijk deel uit van de functie. We zijn het met de gemeente eens geworden over de algehele inhoud van de functie. De gemeente heeft een tijdlijn opgesteld waarbij begin januari 2016 de functie ingevuld moet zijn.

7 Verslag gesprek jongerenwerk nieuwe stijl

Op 8 oktober 2015 hebben Mieke en Ad een gesprek gehad met de jongerenwerkers van de gemeente Zundert. Dat zijn Hakim en Thomas , beide in dienst bij Surplus. Zij krijgen vanuit Surplus begeleiding.
Zij bouwen voort op een project dat al actief is in Etten-Leur. Zij presenteren zich nadrukkelijk bij plekken waar jongeren samenkomen. Ook sluiten zij aan bij overleggen waar jeugdigen besproken worden. De gemeente heeft inmiddels een visie document over jongerenwerk opgesteld.
Mieke is zeer positief over de aanpak door de jongerenwerkers. In januari 2016 komt er weer een contactmoment met hen.
Ook zullen ze worden uitgenodigd om in een van onze vergaderingen hun verhaal te komen doen.

8 Verslag van gesprek met de nieuwe Wethouder Jan Aarts.

Martien doet mededeling van een prettig gesprek waarbij o.a de ombudsfunctie, budget en mantelzorgbeleid aan de orde kwamen. Ook is gesproken over het zicht krijgen op verborgen armoede waarin nu voornamelijk door charitatieve instellingen wordt opgetreden. Er is overleg geweest met buurgemeenten over het probleem van mensen die de weg niet weten te vinden naar de hulpverlening .
Ook is gesproken over een mogelijk AZC in Rijsbergen. De financiering daarvan zal geheel voor rekening komen van het COA.
De wethouder is uitgenodigd voor onze bijeenkomst in december 2015.
Martien heeft de wethouder ook medegedeeld dat hij per 31-12-2015 gaat stoppen als voorzitter van de Participatieraad. De opvolging zal in de volgende vergadering aan de orde komen.

9 Stand van zaken aanbesteding deeltaxi
Adje doet verslag van het verloop van de aanbesteding van de deeltaxi .Het vervoer is gegund aan de maatschappij PZN die nu ook al werkzaam is in de regio. Nieuw is dat mensen via een app contact kunnen onderhouden met PZN en dat klanten met pin kunnen betalen in de taxi.
Nieuw is ook dat men niet meer in zones maar per kilometer gaat betalen.
Half november komt er een nieuwsbrief bij alle belanghebbenden.
Adje spreekt haar tevredenheid uit over het verloop van het aanbestedingsproces.

10 Voorstel vergaderdata 2016
De volgende vergaderdata worden vastgesteld:
21 januari,18 februari, 17 maart, 21 april, 26 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober,
17 november, 15 december, steeds op donderdagavond 20.00 uur.

11 Rondvraag en afsluiting:
Rina , Jos en Ad regelen de bijeenkomst in december 2015.
Volgende vergadering op 19 november 2015 om 20.00 uur in het Cultuurcentrum.