Verslag vergadering 20 oktober 2016

november 17, 2016 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Onderwerp : Verslag vergadering 20 oktober 2016.
Afwezig : Rene Disseldorp, Ko Knoop,Ad van Nunen.

1. Opening.
De voorzitter heet ieder welkom. Speciaal welkom aan Leshly Konings en Judith Benckhuijzen. Zij verzorgen vanavond een presentatie over de Stichting Welzijn Zundert.
Na technische problemen met de beamer (geen goede kabel door het centrum geleverd) geven Leshly en Judith uitleg over de werkzaamheden van de Stichting Welzijn Zundert.
De powerpoint presentatie wordt aan de secretaris voor verspreiding onder de leden toegezonden.
2. Mededelingen.
Rene en Ko zijn afwezig gemeld om gezondheidsredenen. Van Ad van Nunen is niets vernomen. De secretaris neemt contact met hem op, omdat hij ook de vorige vergadering afwezig was zonder berichtgeving.
3. Ingekomen en uitgegane stukken.

– Het FNV onderzoek geeft aan dat in veel gemeenten (waaronder Zundert) de indicering voor huishoudelijke hulp niet goed wordt toegepast. Er wordt niet meer in uren, maar in resultaten ge├»ndiceerd. De voorzitter heeft hierover een brief aan de wethouder gezonden. Een discussie ontstaat of deze brief niet in kopie naar de griffie gezonden moet worden voor de raadsleden. In de volgende vergadering komen we hierop terug.

4. Verslag vergadering 15 september 2016.

– Geen vragen,op- en aanmerkingen.

5. Begroting 2017.
Presentiegelden in de begroting zijn conform uitgaven in 2015/2016.
Nog steeds is sprake van een overschot bij het samenstellen van de jaarrekening.
6. Overleg voorzitter met Jan de Pooter.

– Het rapport van de rekenkamer is niet wat de gemeente wenste. Het ontbrak duidelijk aan feeling mat de materie. De opdracht is ook niet juist geformuleerd.