Verslag vergadering 18 mei 2017

juni 8, 2017 0 Door admin

Verslag vergadering participatieraad 18 mei 2017.

 

Lokatie                                :              Centrum Bij ons…..in Zundert.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Afwezig                               :              Mieke Mutsters en Adrienne Bersi ((mk),

                                                               Jos Hereijgers (zk).

 

  1. Opening door de voorzitter.

 

Welkom aan Jan de Pooter, die de diverse door de gemeente gezonden (beleids) stukken zal toelichten.

 

  1. Toelichting Jan de Pooter:

 

–          Albert van Dijk is de nieuwe ambtenaar met als werkterrein het sociaal domein.

Vanwege de hoge werkdruk was het noodzakelijk extra personeel aan te trekken.

–          Die hoge werkdruk en de onderbezetting zijn de redenen, dat de gemeente niet altijd accuraat reageert op brieven van de participatieraad. De brief van 3 maart is daarom nog steeds onbeantwoord. Excuses van de gemeente en betere communicatie wordt toegezegd.

–          Joost merkt op dat de participatieraad zich onvoldoende gekend voelt en zich afvraagt of zij wel  serieus wordt genomen. Dit gezien het feit dat men amper kennis neemt van de mening/visie van de participatieraad.

–          Subsidieverstrekking voor de meedenkfunctie is een zaak van het college. Daar gaat de participatieraad dus niet over. Voor de clientondersteuning is een aanbestedingsprocedure geweest, waarbij de keuze op de organisatie MEE is gevallen.

Voor de extra subsidieverstrekking aan de Stichting Welzijn Zundert is een raadsbesluit nodi g (23 mei). De meedenkvoorziening staat hier los van en wordt per casus apart gesubsidieerd.

–          Om de wijziging in de huishoudelijke ondersteuning (o.a. hogere budgetten naar de uitvoering) door te kunnen voeren is op korte termijn advies van de participatieraad nodig. De leden zullen z.s.m. hun reactie aan Joost geven. Graag reactie vóór 25 mei 2017.

–          Aangegeven wordt dat de gemeente ervoor dient te bewaken dat hogere budgetten werkelijk bij cliënten terecht komen en niet in de overhead van organisaties.

 

  1. Mededelingen/post in/uit:

 

–          Congres 1 juni KBO met als onderwerp huisvesting. Ieder kan zich hiervoor opgeven.

 

  1. Verslag participatieraad 20 april 2017:

 

–          Ad licht het verslag mondeling toe. Schriftelijk verslag wordt nog toegezonden.

 

  1. Verslag bijeenkomst WMO raden te Rucphen:

 

–          Niet alleen WMO raden waren present. Ook cliëntenraad werk en bijstand gemeente Etten-Leur.

–          Status bijeenkomst was informatief.

–          Een verslag van de bijeenkomst wordt aan ieder toegezonden.

–          Wat betreft de huishoudelijke ondersteuning ontvangen de aanbieders een ruimer budget. Uitdrukkelijk is ervoor gewaarschuwd ervoor te waken dat dit ook werkelijk bij clienten terecht komt en niet in overheadkosten.

–          De raden werd gevraagd direct een akkoord/niet akkoord te geven. Dit werd echter direct geweigerd, omdat dit een zaak is van de lokale wmo raden. Die zijn hierin niet gekend.  Dit had tevoren goed gecommuniceerd moeten worden en dit is niet gebeurd.

 

  1. Ronde doelgroepen:

 

–          Mantelzorg.

Gemeente heeft een mantelzorgcompliment van € 75 vastgesteld. Ko pleit voor meer aandacht voor mantelzorg, waarbij jongeren betrokken zijn (via onderwijs).

–          Werkplein.

Louise brengt het vrijlatingsbedrag ter sprake en het meldpunt voor niet-uitkeringsgerechtigden (met een laag inkomen).

 

  1. Rondvraag en afsluiting:

 

–          Rene is van mening dat voor het secretariaat van de participatieraad extra budget beschikbaar moet worden gesteld nu financiering daarvoor niet meer via SWZ loopt. Een bedrag van € 1500 wordt genoemd.

–          Niet meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.