Verslag vergadering 16 februarie2017

maart 16, 2017 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg  Zundert.

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 16 februari 2017.

Aanwezig                            :              Joost van Langen, Jos Hereijgers, Adje Maes,

Rina van Hassel, Adrienne Bersi, Louise Schellen,

Ko Knoop, Mieke Mutsters, Rene Disseldorp,

Ad Frerejean.

 

 1. Opening.

 

–          De vz. heet ieder van harte welkom.

–          Dinsdag 21 februari afscheid Ad van Nunen. Joost, Adrienne en Ad gaan erheen.

 

 1. Mededelingen en ingekomen en uitgegane post.

 

–          Geen ter advies voorgelegde stukken van de gemeente. Wel  stukken ter kennisname, die

aan ieder zijn toegezonden.

 

 1. Verslag vergadering 19 januari 2017 en actielijst 19 januari 2017.

 

–          In het verslag is een aangepast vergaderschema 2017 verwerkt.

–          Het aangepast vergaderschema is ook aan de gemeente toegezonden.

 

 1. Overleg voorzitter met Jan de Pooter:

 

–          Plan van aanpak gemeente n.a.v. rapport Companen en Rekenkameronderzoek.

Oktober 2016 toegezegd, mei 2017 wordt gestart. Rijkelijk laat.

Tijdpad ontbreekt en wie wat gaat doen.

–          Dienstencheques.

Een deel van de gemeenteraad was het met de visie van de participatieraad eens.

Het heeft echter geen meerderheid in de gemeenteraad gehaald.

Naar onze mening blijft ongelijke behandeling bij de HH bestaan.

 

 1. Overzicht inkomsten en uitgaven 2016 en kascontrole.

 

–          Financieel verslag wordt goedgekeurd.

–          Kascontrole 2017 door Adrienne en René.

 

 1. Reacties brief participatieraad over ongelijke behandeling:

 

–          Er heerst veel onduidelijkheid over de dienstencheques. Wat moet ik ermee ?

–          Ko en Rina nemen de brief van loket ELZ over de dienstencheques door.

–          Volgens loket ELZ heeft de gemeente Zundert geen extra uitgaven t.b.v. de dienstencheques.

–          Het is goed dat de ongelijke behandeling in de gemeenteraad is besproken.

Het is een goede profilering van de participatieraad als belangenbehartiger van de

WMO doelgroepen.

 

 1. Huisvesting ouderen en mensen met beperking:

 

–          Initiatief ligt bij Jos. Hij informeert de participatieraad.

–          Bij verhuizing moet in sommige gemeenten opnieuw voor de WMO geïndiceerd worden.

In Zundert is dit zeker niet het geval.

 

 1. Ombudsman.

 

–          Na een voorzichtige start met enkele ondersteuningsverzoeken blijven de vragen

nu achterwege.Vraag is of er voldoende bekendheid is.

–          Taakomschrijving opvragen en ombudsman volgende vergadering uitnodigen.

 

 1. Beleid Zundert t.a.v.PGB en mantelzorg.

 

–          Zundert legt mantelzorg niet verplicht op bij aanvragen PGB.

 1. Bijeenkomst Meet and Greet Wernhout.

 

–          Deelname 35 personen.

–          Lijst met gegevens organisaties, die iedereen beschikbaar heeft zou helpen.

–          Er is te weinig bekendheid bij de inwoners waar men met vragen naartoe kan.

–          Een lage drempel is noodzakelijk. Ga bijv. naar scholen toe.

 

 1. Rapport Companen en rekenkamercommissie.

 

–          Plan van aanpak dient vooral gericht te zijn kwaliteit.

–          Verder is het belangrijk waarover de 300 ontevredenen niet te spreken zijn.

 

 1. Rondje doelgroepen.

 

–          Adrienne vraagt of er buddy- of taalhulp voor migranten in Zundert is en of dit

via Amesty geregeld kan worden. Zij stellen zich beschikbaar.

–          Rene is naar de cliëntenraad Werkplein geweest.

Beschut werk loopt goed.

Gesubsidieerde werkplekken lopen goed.

De cliëntenraad is een adviesorgaan van het algemeen bestuur van het werkplein.

–          Ko merkt op dat beleid voor mantelzorg ondersteuning moeilijk is te vinden. De nota

komt er dus aan.

–          Voor jeugdzorg werkt Zundert samen met veel gemeenten. Dat maakt de zaak complexer. Met Juzt wordt op korte termijn een contract afgesloten.

–          Voor het collectief vervoer voor ouderen zonder WMO indicatie adviseert Adje

de ouderenbonden ook de problematiek rondom het binden OV reisadvies aan te kaarten.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

–          Ad meldt de problematiek rondom een dreigend tekort aan wijkverpleegkundigen.

–          Het wijkzusterproject vraagt ook in Zundert subsidie aan, omdat men vanwege

de financien minder zorg kan leveren. Er zijn 4 wijkzusters, die voor 50% betaald worden door de instelling waar zij werkzaam zijn.

Opgemerkt wordt dat Thebe werkt met teams zonder management,

–          Adje meldt de volgende vergadering afwezig te zijn vanwege vakantie.

–          Joost doet navraag bij gemeente wat Zundert uitgeeft aan armoedebeleid. Landelijk is blijkbaar 87 miljoen beschikbaar. Het is echter geen geoormerkt geld.

–          Niets meer aan de orde zijnde sluit Joost de vergadering.

–          Adje meldt dat zij de volgende vergadering met vakantie is.