Reactie op verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017

juni 8, 2017 0 Door admin

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zundert

d.t.v. Dhr. J. de Pooter.

Postbus 10.001

4880 GA Zundert                                                                      

 

                 Rijsbergen, 26 mei 2017.

                                                                                              

 

 

Geacht College, Geachte heer de Pooter,

 

 

Naar aanleiding van uw verzoek gedaan in de vergadering van de Participatieraad d.d.18 mei 2017,

doe ik u hierbij toekomen  het advies  van de Participatieraad op de  adviesnota wijziging Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2010 en het raadsbesluit  verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 en tevens op  de  adviesnota beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning.

 

 

Ten aanzien van de  wijziging verordening Participatieraad deel ik U mede dat de Participatueraad  akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

Tevens breng ik u hierbij  op de hoogte dat in de loop van het jaar 2017 een verzoek van de Participatieraad naar de gemeente Zundert zal worden gestuurd met het verzoek de bijdrage in de onkosten van de Participatieraad voor 2018 te verhogen.

De  bijdrage van 3750 euro per jaar die in 2015 is vastgesteld voor 2016 en die ook voor 2017, zonder enige indexering zou worden uitbetaald, volstaat niet, meer zeker nu ook nog zorg gedragen moet worden voor een kwalitatieve ondersteuning van de Participatieraad.

 

Ten aanzien van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning maken wij bezwaar tegen de  procedure zoals deze is gevolgd.  De participatieraad en andere WMO-raden van de B-6-gemeenten waren uitgenodigd voor een  bijeenkomst in Rucphen op 24 april 2017. Daar werd met name door een medewerker van de gemeente Zundert, naar onze mening, ongepaste druk uitgeoefend op de aanwezige leden van de Participatieraad om daar ter plaatse akkoord te gaan met de daar besproken beleidsregels.

Wij vragen u in het vervolg zorgvuldiger om te gaan met  het vragen van een reactie aan de Participatieraad en dit zeker niet van ons te verwachten op een, naar het zich laat aanzien, voorlichtende bijeenkomst, samen met andere gemeenten.

Inhoudelijk zijn er op die bijeenkomst op 24 april 2017 onderwerpen aan de orde geweest die niet zijn terug te vinden in het verslag van die bijeenkomst.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het client-tevredenheidonderzoek waarbij  door de Participatieraad is voorgesteld dat in de vorm van een intervieuw te laten plaatsvinden om meer diepgang te krijgen in de reacties en niet alleen schriftelijk,  clienten te benaderen.

Wij vinden dat de zes samenwerkende gemeenten zich te veel verschuilen achter het “verplichte” karakter van het VNG-onderzoek. Iedere gemeente, dus ook Zundert, heeft hier een eigen verantwoordelijkheid voor een goede invulling voor haar inwoners.

 

 

 

 

Wij betreuren het dat de adviesnota met de nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning alleen ziet op nieuwe gevallen.

De in de gemeente Zundert bestaande rechtsongelijkheid blijft nu gehandhaafd.

Wij  missen in de beleidsregels een “reparatieregeling” voor die clienten die het de afgelopen  maanden met extra diensten-cheques hebben moeten doen.

Voor die clienten verandert er niets is positieve zin. Zij vallen, na het het opgebruiken van hun diensten-cheques, terug in de voor hen vastgestelde uren.

Dit terwijl de mensen die indertijd bezwaar hebben gemaakt hun oude uren nog steeds behouden.

De gemeente Zundert heeft daarin tot onze grote verwondering een pragmatische keuze, gemaakt waarbij  dus ook na de invoering van de nieuwe beledsregels nog steeds sprake is van rechtsongelijkheid binnen de gemeente Zundert.

Wij hebben deze nog steeds bestaande rechtsongelijkheid ook aangekaart bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.

Wij kunnen dan ook niet instemmen met de in de adviesnota gepreenteerde beleidsregels.

 

 

Ten aanzien van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017 zijn wij verheugd dat u uitvoering geeft aan art. 2.1.6. van de Wet WMO  2015 en dat  de jaarlijkse waardering van de mantelzorger weer is opgenomen.Het in de verordening genoemde bedrag van 75,00 euro vinden wij passend.

Wel missen wij een duidelijke omschrijving van een  tijdpad.Tussen de regels door is het ongetwijfeld te lezen, maar voor veel mensen, lees de clienten en degenen die hen bijstaan, is het aanbevelenswaardig dat  de verordening wordt aangevuld met een bijlage bij de verordening.

Daarin kan dan het tijdpad schematisch  worden  aangegeven. Wanneer beslist men op een aanvraag, wanneer komt er een keukentafelgesprek en wanneer volgt dan  dan een beschikking en binnen hoeveel tijd kan ik ertegen in beroep.

.

Ook  zou u deze verordening  nog moeten aanvullen met  gegevens over het mantelzorgcompliment. De verordening is nog niet compleet .Wij missen, ook in de bijgevoegde toelichting, wie, wanneer en hoe men zich kan aanmelden om  in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

 

Na de hierboven genoemde aanvullingen kunnen  wij instemmen met deze verordening

 

 

 

Wij zijn graag bereid om over bovenstaand advies  nog nader met U van gedachten te wisselen.

 

 

 

 

met vriendelijke groet,

 

 

 

namens de Particpatieraad

 

 

Joost van Langen

Voorzitter