Notulen vergadering 25-01-2018

februari 13, 2018 0 Door admin

 

PARTICIPATIERAAD WELZIJN ZORG ZUNDERT.

 

 

Onderwerp                                       :              Verslag vergadering.

Datum vergadering                       :              25 januari 2018.

Locatie                                                :              Ouderencentrum Levenslust,Klein Zundert.

Aanvang                                             :              20.00 uur.

Aanwezig                                           :              Adje Maes-Martens, Rina van Hassel-Jochems,

Jan Koetsenruijter,Adrienne Bersi-Goossens,

Jos Hereijgers, René Dsseldorp, Louise Schellen,

Ad Frèrejean.

Afwezig                                               :              Ko Knoop-van den Bosch (m.k.), Mieke Mutsters

(m.k.).

Gasten                                                :              Geen.

Verslag                                                :              Ad Frèrejean.

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering met een korte introductie van zijn voorzitterschap.

De afwezigen worden vermeld en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. Mededelingen, post in/uit.

 

 • De adreslijst van de leden wordt als volgt aangepast:

Mailadres Louise Schellen wordt fam.saas@kpnmail.nl

Mailadres Jos Hereijgers wordt wijndome@gmail.com

Vast tel. nr. Jan Koetsenruijter is 076-5976541

Ad Frèrejean stuurt vervolgens ieder een nieuwe versie.

 

 • Stukken BUS (vereniging uitkeringsgerechtigden) worden naar Louise gestuurd.

Tevens BUS laten weten dat een lokale sociale kaart armoede prioriteit heeft. De participatieraad zal dus geen gegevens aan BUS aanreiken.

Rondom armoedebeleid besluit de participatieraad eerst het onderzoek van het bureau KWIZ af te wachten.

 • Stukken Zorgbelang worden naar alle leden gestuurd.
 • Verslaglegging + presentaties clientenplatform werkplein worden naar alle leden

gestuurd. Andere ontvangen stukken niet. Deze worden door Ad Frèrejean opgeslagen in het archief en zijn altijd ter inzage.

 • Brief van Gerard Roeland (gehandicaptenplatform) wordt eerst in de vergadering

van het bestuur platform gehandicapten besproken. Eveneens de foldertekst, die volgens Ad Frèrejean onduidelijk is en waar de relatie met de participatieraad niet goed weergegeven wordt. In vergadering maart hierop terugkomen.

 

 

 1. Verslag vergadering 16 november 2017

 

 • Uitnodiging Jan de Pooter voor januari wordt uitgesteld naar februari.
 • D9 gaat over jeugdzorg, niet WMO en participatiewet.
 • Mantelzorgcompliment 2018 kan pas eind 2018 worden aangevraagd.
 • Informatie in maart van Harrie Dirckx over huisvesting senioren en vooral moet dit ook gaan over het beleid in Zundert.
 • GGD als toezichthouder WMO actiepunt. Wat zijn de bevindingen over Zundert.
 • Gelden Kleinsma gaan zeker niet naar het werkplein.
 • Louise laat Ad weten waar de webshop van het werkplein is te vinden.
 • De webshop wordt onvoldoende gebruikt.
 • Begroting 2018 participatieraad actiepunt. Jan de Pooter heeft toegezegd zich voor een ruimer budget hard te maken. Er is echter niets meer vernomen.
 • Afgesproken wordt naast het verslag ook elke vergadering een actielijst te maken.

 

 • Het verslag wordt vastgesteld. Afspraak is de verslagen niet te ondertekenen.

 

 1. Overleg voorzitter met ambtenaar Jan de Pooter.

 

 • Jan de Pooter zal in de vergadering van 15 februari 4 bestuursvoorstellen toelichten.
 • Tot en met juni heeft de voorzitter 8 dagen voorafgaande aan de bijeenkomsten

van de participatieraad overleg met de ambtenaar. Eerstkomende keer op 7 februari.

 • Claudi van Dongen (coördinator loket Elz) heeft aangegeven graag een keer

informatie aan de leden van de participatieraad te komen geven.

 

 

 • De eerste verordening van de participatieraad dateert van 28 oktober 2010.

Deze was medio 2017 op een aantal punten achterhaald en moest worden aangepast.

 • Half 2017 is een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. Hierin werd met name het artikel over de secretariaatsvergoeding verwijderd.
 • De uiteindelijke nieuwe verordening in nooit in de participatierad besproken. Alleen de voorgestelde wijzigingen en hiermee is de participatieraad akkoord gegaan.
 • Aanpassingen dienen plaats te vinden op het gebied van benoeming en ontslag

leden en de WWB.

 • Ad stelt hierover een brief op.
 • Tevens adreswijziging participatieraad doorgeven aan college.
 • Gezien de vele verordeningen is het wenselijk te komen tot één verordening sociaal domein, waarin opgenomen de WMO,jeugdwet en participatiewet.

 

 1. Lidmaatschap participatieraad.

 

 • Verordening geeft aan een maximaal lidmaatschap van 8 jaar. Voor de meesten

gaat dit in 2018 aflopen.

 • Ad stelt een rooster aftreden op. Hierbij moet gedifferentieerd gehandeld

worden om te voorkomen dat tegelijk diverse mensen gaan aftreden.

 • Met de gemeente moet overlegd worden hoe hiermee om te gaan.

Dispensatie is wenselijk.

 • Rondom de benoeming van nieuwe leden dient aan de hand van de verordening overlegd te worden met de gemeente over de te volgen procedure. Het is niet wenselijk nieuwe leden te laten benoemen door het college.
 • De door de participatieraad benoemde werkgroepen worden in een van de komende vergaderingen geëvalueerd. De samenstelling zoals afgesproken is niet meer conform later gemaakte wijzigingen.

 

 

 • Rene heeft de website aangepast.
 • Op de gemeentelijke website geen uitgebreide informatie over de participatieraad,

maar een link naar de website van de participatieraad.

 

 1. Werkwijze participatieraad.

 

Tweesporenbeleid.

Gemeentelijke beleidsstukken worden tot op heden eerst in het college besproken en daarna aan de participatieraad toegezonden. Voortaan wordt dit tegelijkertijd gedaan.

Zodoende worden we eerder bij het beleid betrokken.

 

 1. Bekendheid participatieraad.

 

 • De participatieraad is bij de Zundertse bevolking nog slecht bekend.
 • Eerste profilering via gemeentelijke pagina in de Bode. Participatieraad en gemeente

presenteren zich daarbij gezamenlijk. De afdeling communicatie werkt hieraan mee.

 • Overweging is de naam van de participatieraad te vereenvoudigen. Vb. adviesraad sociaal domein Zundert.
 • Een facebookpagina en een filmpje zijn opties.
 • Naamgeving wordt PARTICIPATIERAAD ZUNDERT. Daarmee ook naar buiten treden.
 • Foldertekst en website hierop aanpassen m.m.v. gemeentelijke communicatieafdeling.
 • PR werkgroep René Disseldorp,Ad Frèrejean,Jan Koetsenruijter. Afspraak wordt gemaakt.
 • Meer bekendheid bereiken via communicatie naar doelgroepen.
 • Het secretariaatsadres rust bij de voorzitter. Een gemeentelijke brievenbus wordt niet wenselijk geacht.
 • KvK nummer in briefhoofd participatieraad verwerken.

 

 

 

 

 

 • Overschot WMO gelden wordt aangewend voor sociaal domein. Niet voor andere zaken.
 • Aan het college vragen wat de motivatie is om dienstencheques te halveren.

Tevens slechte communicatie melden. Gemeente heeft niets naar gebruikers gecommuniceerd.

 • Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.