Notulen vergadering 20-09-2018

oktober 11, 2018 0 Door admin

 

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Zundert.

 

Verslag vergadering.

Datum                                  :              20 september 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems (penningmeester) , Mieke Mutsters, Jan

Koetsenruijter(voorzitter), Adrienne Bersi Goossens, Jos Hereijgers,

René Disseldorp, Ad Frèrejean (secretaris), Renée Ketting, Mario Vrins, Wilma van Zetten.

 

Afwezig                                :              Louise Schellen.

 

Gasten                                 :              Twan Zopfi (wethouder), Marleen Houtepen (programmacoördinator

sociaal domein),Jan de Pooter (programmacoördinator sociaal domein).

 

 

 1. Opening en welkom voorzitter.

 

Opening door de voorzitter.

Bijzonder welkom aan de wethouder en de beide ambtenaren. Eveneens hartelijk welkom voor de nieuwe leden. Louise is afwezig (geen berichtgeving, Ad informeert bij haar).

 

 1. Agenda vaststelling.

 

Aan punt 8 wordt de begroting 2018 toegevoegd. Verder ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 • Ieder stelt zich voor.
 • De wethouder brengt het mantelzorgcompliment onder de aandacht. Dit wordt verder uitgebreid. De uitvoering wordt nader bekeken. Feit dat mantelzorgcheques bij één zaak besteed moeten worden wordt niet handig gevonden.
 • Het mantelzorgbeleid wordt in 2019 definitief vastgesteld.
 • Gelijkstelling van het minimabeleid binnen de bij het werkplein aangesloten gemeenten krijgt in 2020 aandacht.
 • Jan de Pooter draagt het sociaal domein over aan Marleen Houtepen. Hij blijft wel actief voor de gemeente Zundert, maar op een geheel ander terrein.

 

 

 1. Toelichting beleidsnotities sociaal domein.

 

Minimabeleid:

 

 • Vooral gericht op preventie en het versterken positie minima.
 • Hoofdstuk 4 vooral van advies voorzien.
 • Er wordt € 70.000 uitgetrokken voor een procesregisseur.
 • Binnen het minimabeleid ook aandacht voor agrariërs, die hun bedrijf beeindigen.
 • Zichtbaar bereikte resultaten cijfermatig in beeld brengen bij de evaluatie.
 • Aandacht wordt gevraagd voor coaching tot het gewenste resultaat is bereikt.
 • 10 oktober komt de nota in de gemeenteraad. Vóór die datum reageren.
 • Er komt een apart communicatieplan.
 • Moeilijk bereikbare doelgroepen (jongeren bijv.). Via onderwijs. Er wordt

gewerkt met procesregisseurs.

 • Het minimabeleid is een vrij compleet plan, Zaak is het in de praktijk te brengen

 

18+/18-:

 

 • Bestuursopdracht jeugdzorg.
 • Bij 18 jaar houdt jeugdzorg op. Daardoor valt een aantal jongeren tussen wal/schip.
 • Pas bij 23 jaar krijg je toeslagen. Zelfstandig wonende jongeren van 18 + komen in de problemen.
 • Bij 18+ met beperkingen is niet altijd sprake van volwassenheid.
 • Aandacht ook voor vroegtijdige schoolverlaters.
 • Gesprek met Thuisvester over huisvesting bijzondere doelgroepen. Jongeren 18 + uit de jeugdzorg kunnen nergens terecht.
 • Jongeren zijn hulpverleningsmoe en mijden hulpvragen.
 • Het pleit voor verlengde jeugdzorg.
 • Mieke en Rina hebben overzicht gemaakt van problematiek verdwijnen jeugdzorg 18+.

 

Logeeropvang mantelzorg.

 

 • Wel behoefte. Wat kan reden zijn. Gebrek aan kwaliteit wordt aangegeven.
 • Het is een WMO voorziening. Dus mensen ontvangen een vergoeding hiervoor.
 • Onbekendheid ? Meer onder de aandacht brengen.

 

Vechtscheidingen.

 

 • Meldpunten CJG en Veilig thuis

 

Mantelzorg door kinderen.

 

 • Komt meer voor dan we weten.
 • Signaleringstaak voor onderwijs.

 

Mieke vraagt binnen de jeugdzorg aandacht voor drugsproblemen. Die zijn  onder de jeugd groter dan we denken.

Kim Paulissen van de gemeente gaat hierover.

 

 

 1. Mededelingen/post in-uit.

 

 • Novembervergadering wordt verplaatst naar 22 november.
 • Wijkzusterproject geeft actuele cijfers aan. Nog geen toezegging gemeente.
 • Rina,Louise en Jan bezoeken de bijeenkomst over verwarde personen.

 

 1. Verslag 21 juni 2018.

 

 • Opvolging Rina per 1 januari 2019 verdient aandacht. Er dient ook een nieuwe penningmeester te komen.
 • Ook opvolging Mieke is belangrijk Gesprek aangaan met Eric Braitt van Jeugdcarroussel.

 

 1. Enquete WMO 2017.

 

 • Een eerste reactie is naar de gemeente gestuurd.
 • De diepgaandere enquete moet nog gedaan worden.

 

 1. Regiovergadering 4 oktober 2018.

 

 • Toegevoegd agendapunt begroting 2019.

Deze had vóór 1 juni ingediend moeten zijn. Jan maakt voorstel en handelt het verder af.

 

 • Adrienne,Jos en Jan bezoeken de vergadering.

 

 1. Naamgeving participatieraad.

 

 • Agendapunt wordt verplaatst naar volgende vergadering.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

 • 4 oktober Wilma deelname reizigersoverleg deeltaxi.
 • Wilma vergadering 11 oktober afwezig.
 • Nieuwe adreslijst rondsturen.