Notulen vergadering 19-04-2018

mei 17, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT

Achtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout e Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 19 april 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Aanwezig                            :              Rina van Hassel-Jochems, Jan Koetsenruijter, Adrienne Bersi-

Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, René Disseldorp,

Ad Frèrejean, Ko Knoop.

Afwezig                               :              Jos Hereijgers (m.k.).

Gasten                                 :              Geen.

Verslag                                 :              Ad Frèrejean.

============================================================================

 

 

 • Opening met welkom aan de leden. Jos Hereijgers komt mogelijk aan het einde

van de vergadering.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 • Financiële zaken (verdeling secretariaatskosten worden toegevoegd aan

agendapunt 6.

 

 1. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.

 

 • De buurtsportcoach is bedoeld voor stimulering bewegen voor ouderen. Dit project wordt aanbesteed (3 organisaties). Blijkbaar heeft de gemeente hier een apart budget voor.

Er komt een plan van aanpak.

De participatieraad is tot op heden op geen enkele wijze geïnformeerd.

 • Opheffing van het platform gehandicapten ligt in het verschiet. Het is geen officiële gemeentelijke commissie. Mogelijk uitvoerende taken bij SWZ en belangenbehartiging mensen met beperking geheel bij de participatieraad. Deelname reizigersoverleg ook bij participatieraad.
 • SNS bank aanmelding is geregeld. Is de participatieraad een stichting ?
 • De gemeente organiseert een cursus voor omgang/begeleiding/ondersteuning mensen met verward gedrag. Rina,Jan,Ad enAdrienne melden zich aan.
 • Mieke neemt per 1 januari 2019 afscheid i.v.m. drukke werkzaamheden.

Opvolger mogelijk bij Stokperdje zoeken. Eric Brait tijdig benaderen.

 • Ter ondersteuning van de kruisvereniging voor het verzoek om financiering van de wijkzuster heeft de participatieraad het college en brief gestuurd.

 

 

 1. Verslag 22 maart 2018 en actielijst.

 

 • Jammer dat bij de presentatie van Harrie Dirkx de nadruk teveel op de WMO lag

en niet op huisvesting in Zundert.

 • Bij reacties voor de functies mantelzorg en mensen met beperking vormen Ja,René en Ad de selectiecommissie.
 • Jan vraagt aan wethouder Jan Aerts wat Zundert doet op terrein armoedebeleid.
 • Het verslag wordt zonderwijzigingen vastgesteld.

 

 1. Verslag overleg Jan de Pooter 11 april 2018.

 

 • Platform gehandicapten vindt dat zij geen bestaansgrond meer heeft en wil zichzelf

Opheffen. Projecten gips en toegankelijkheid overhevelen naar SWZ,

belangenbehartiging gehandicapten volledig bij participatieraad.

 • Heet Bulent uitnodigen ter kennismaking bij volgende vergadering. Hij heeft burgerparticipatie als hoofdtaak.
 • Over de subsidieaanvraag voor de wijkzuster volgt eerst een ambtelijk advies.
 • Rapport KWIZ wordt toegezonden.

Armoedebeleid valt grotendeels onder bijzondere bijstand.

 

 1. Werkgroep PR 12 april 2018.

 

 • In de naamgeving van de participatieraad worden kerkdorpen vermeld (advies gemeenteambassadeurs).
 • Tekst flyer/folder ook op frontpage website.
 • 2 vacatureoproepen voor mantelzorg en mensen met beperking.
 • Advertentie komt in gemeentelijke pagina.

 

 • Het voorstel van de penningmeester tot verdeling van de secretariaatskosten wordt

aangenomen. Voor 2018 geldt de volgende afspraak:

Secretaris Ad Frèrejean, € 150 materaai,€150 extra vergoeding op de vacatiegelden.

Voorzitter Jan Koestenruijter, € 100 materiaal en € 100 extra vergoeding op de vacatiegelden.

€ 100 in kas houden voor onvoorziene uitgaven.

Bij begroting 2019 rekening houden met vergoeding op basis maximale vrijwilligersvergoeding.

 

 

 • Diverse onderdelen 1 project voor einde jaar.
 • Lijstjes met gewenste beleidsnotities. Wat is verschenen, wat moet je weten.
 • Samenvatting ambtelijke stukken is wenselijk.
 • Jan, integrale bestuursopdrachten.

Bijzondere aandacht 18-/18+.

 • Ad en Jos, WMO.

Bijzondere aandacht innovatie.

 • Mieke en Louise, jeugdzorg.

Project 10-/18+, veiligheid en vroeg signalering.

 • Louise,René,Participatiewet.

Harmonisatie armoedebeleid. Punten 7 en 10.

 

 1. Kwalitatief clientervaringsonderzoek WMO.

 

 • Kwalitatief- en kwantitatief onderzoek vinden in dezelfde periode plaats.
 • Companen doet kwalitatief onderzoek, ander bureau kwantitatief.
 • Afgewezenen worden ook in het onderzoek meegenomen.
 • 20 mensen worden geïnterviewd.
 • Augustus is resultaat kwalitatief onderzoek bekend.

 

 

 • Kruisvereniging West Brabant is met wijkzusterproject gestart.
 • Nieuwe kruisvereniging Etten-Leur/Zundert opgericht. Financiën nu bij zorgverzekeraar.
 • Zorgverzekeraar kort 30%. Reden is de welzijnsfunctie. Dit moeten gemeente betalen.
 • Volgende vergadering weer op agenda plaatsen.

 

 

 • Sportclubs Zundert zouden budget hebben voor deelname kinderen in armoede.

Hoe is de privacy gewaarborgd ?

 • KWIZ onderzoekslijst is opgevraagd.

 

 1. Afscheid Ko Knoop.

 

 • Afscheid wordt genomen van Ko. Zij heeft steeds waardevolle adviezen gegeven

over te voeren mantelzorgbeleid waarvoor ons aller dank.

Zij blijft wel clientondersteunen van de KBO.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.