Notulen vergadering 17 -05-2018

juni 21, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT,

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

 

 

Onderwerp                        :              Verslag vergadering 17 mei 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanvang                              :              20.00 uur.

Aanwezig                           :              Jan Koetsenruijter, Rina van Hassel-Jochems, Adrienne

 Bersi-Goossens, Louise Schellen, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp en Ad Frèrejean.

Gasten                                 :              Bulent Acer.

Verslag                                :              Ad Frèrejean.

 

 1. Opening voorzitter.

 

Welkom aan de leden.

Speciaal welkom aan Bulent Acer, die als gemeenteambtenaar belast is met het thema

participatie.

 

 1. Vaststellen agenda.

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Introductie Bulent Acer.

 

 • Sinds 2017 bij de gemeente Zundert werkzaam.
 • Als participatieambtenaar hoopt hij een reële bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap.
 • Hij is tevens ambassadeur.
 • Naast de participatieraad zullen ook de ambassadeurs zich via een kolom in de Zundertse Bode presenteren.
 • Een dorpsraad voor Zundert, een jeugdraad zoals in B.o.Z. en de omgevingswet zijn

bijzondere aandachtspunten.

 

 1. Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.

 

 • Excuus van Jan voor het mede doen ondertekenen van een brief als clientondersteuner door de voorzitter van de participatieraad.
 • Jan heeft contact gezocht met de D6 collega’s voor meer overleg.

In een eerder initiatief is Zundert afgehaakt. Doel is het breder op te zetten.

 • Rene meldt het ontbreken van een hek rondom de basisschool in Rijsbergen

wat z.i. voor gevaarlijke situaties zorg. De schoolleiding ziet hier de noodzaak niet van in. Melding maken bij de gemeentelijk ambassadeur (René).

 • Mantelzorg brief van Ko Knoop. Veel waardering, maar het werken met 2 coupures wordt niet erg handig gevonden. Gemeente hierop attenderen (Ad).

 

 

 1. Verslag vergadering 19 april 2018.

 

Verandering van bank wordt geregeld. Het verslag wordt verder zonder wijzigingen aldus vastgesteld.

 

 1. Overleg voorzitter/Jan de Pooter 9 mei 2018.

 

 • Innovatiebonus € 42.000,- WMO begeleiding is een eenmalige toekenning. Dit wordt betaald uit het budget voor begeleiding. Alleen voor zorgaanbieders, die een contract hebben.

De participatieraad is van mening dat je van grote instellingen innovatie mag verwachten. Daar hoef je geen bonus op te zetten.

Die zou uitdrukkelijk naar andere,kleinere organisaties moeten gaan. Innovatie is op zich een goede zaak, maar alle organisaties moeten van deze bonus op de hoogte gesteld worden.

 • Armoede- of minimabeleid.

Er is nog geen ambtelijk advies aan het college gegeven over de KWIZ rapportage.

De Kleinsma gelden zijn niet gelabeld. € 40.000,- is door Zundert naar de Stichting Leergeld gegaan.

Gemeente wil de Kleinsma gelden goed besteden.

Een webshop is in Zundert niet beschikbaar. Toch zou dit ook in Zundert een goede zaak zijn. De gemeente hierop attenderen (Ad).

Nadeel is dat veel mensen hun privéleven  niet willen prijsgeven.

Indien sportverenigingen een minimabeleid voeren is het zaak dat privacy van mensen gewaarborgd is.

Een zaak vooral van Thuisvester en de huurdersvereniging.

Belangrijk is dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn.

Het gemeentelijk huisvestingsbeleid is vastgesteld.

 • Vraag is hoe de gemeente omgaat met privacybeleid.
 • Jan de Pooter gaat met pensioen, maar blijft nog wel e.e.a. voor Zundert doen.

 

 

Twan Zopfi volgt Jan Aarts op als wethouder.

Bij het afscheid van Jan arts op 25 mei neemt Jos Hereijgers ook de participatieraad waar.

 

 1. Opvolging mantelzorg en mensen met beperking.

 

Advertentie is inmiddels op de gemeentelijk pagina geplaatst.

 

 1. NL voor elkaar.

 

Het gaat om privacywetgeving en vrijwilligersorganisaties.

Niet zozeer van toepassing op de participatieraad.

 

 1. Stand van zaken.

 

Vanaf 1-1-2018 ontvangt de kruisvereniging 30% minder van de zorgverzekeraars.

Dit bedrag is als bijdrage aan de gemeente gevraagd. Nog geen besluit is hierover genomen.

 • Platform gehandicapten.

Geen adviesorgaan voor de gemeente.

Het platform wil zichzelf opheffen en taken bij SWZ en de participatieraad onderbrengen. Dit is echter nog niet gebeurd.

Voor adviezen gebruikt de participatieraad geen format. Dit gaat per officieel

briefpapier van de raad.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.