Notulen vergadering 16-11-2017

januari 25, 2018 0 Door admin

Verslag  Participatieraad  Welzijn Zorg Zundert    16-11-2017

Adje/Joost

Afwezig : Ad afwezig  ivm vakantie

  1. De voorzitter heet iedereen welkom

Joost geeft aan dat  het zijn laatste vergadering is

Hij heeft zich  2 zittingsperioden ingezet voor  de participatieraad van de gemeente Zundert

 

  1. Mededelingen ,ingekomen stukken en uitgegane stukken

Jan de Pooter heeft een nieuwe functie,maar blijft wel hetzelfde werk ook nog doen

Graag wil hij uitleg geven over e.e.a.

Voorstel om Jan de Pooter in onze vergadering van jan.uit te nodigen.Joost vraag Ad om dat te regelen.

  1. Verslag 12-10-2017

Harrie Dirckx uitnodigen voor de vergadering in febr.

Rene nodigt hem uit

  1. Verslag overleg van Joost met Jan de Pooter op 14 november 2017  

v.Participatieraad heeft van het platform gehandicapten  een brief ontvangen  waarin zorg wordt uitgesproken over clienten met weinig budget.,Is daar speciale aandacht voor binnen de gemeente zundert.

a.Bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door het werkplein waarbij de bedragen  binnen deelnemende gemeente  worden geharmoniseerd. Zo draagt Zundert bij tot 120 % van de bijstandsnorm. Er  is een  momenteel een werkgroep bezig binnen de D9 die het integrale karakter van WMO/Jeugdwet/participatiewet  wil verbeteren. Er moet meer regie op komen. Het bestuur van de D9 heeft daarop aangedrongen: er zijn nog te grote verschillen tussen de gemeenten en op dit moment is men nog onvoldoende op elkaar ingespeeld.

Het Armoedebeleid  In Zundert wordt onder de loep genomen . E wordt in  Zundert onderzoek  gedaan door onderzoeksburo Kwiz

 

v.Stand van zaken  mantelzorgcompliment. Di.t lopt naar onze mening veel te traag en wij zijn ontevreden daarover

a:Kort na 5 december 2017 gaat gecommuniceerd worden vanuit de gemeente.men ontvangt als men de aanvraag heeft gedaan 2 bonnen van 50 euro. Deze  zijn  bij 22 winkeliers te besteden. Indienen is verlengd tot 1e kwartaal 2018.  Men zou dan in theorie meteen voor twee keer kunnen aanvragen.

v.We kregen in sept 2017  de stukken “goed voor elkaar. Dat was te laat naar onze mening nu de wnd”. wethouder dat al in juni 2017 had toegezegd.Wij willen en moeten eerder betrokken worden bij het proces. Nu was op een aantal vlakken besluitvorming al ingezet en/of afgerond.Wanneer ontvangen we de stukken voor 2018-2020

a.Regionaal wordt daar in de D 6 afspraken over gemaakt.  Die afspraken komen in feb/ maart 2018 naar het College en in maart 2018  naar ons aldus de toezegging van Jan de P.

 

v.Toezichthoudende rol van de GGD in kader WMO. Wat zegt de GGD over de gemeente Zundert. a.Jan  zoekt het op en stuurt het  op binnen 14 dg na 14-11.

v.In project “ goed voor elkaar “ werd op blz 9 gesproken over de jeugd die tussen wal en schip valt als ze 18 jr. worden. Vgl in Breda project “de grenswachters”. O.a passend onderwijs

a.In Zundert heeft men ook zo’n groep. Eerder 5 dan 10 personen. Er is een voorstel in de maak binnen de D6  dat daar aandacht voor vraagt . Dat moet nog  naar de bestuurstafel moet en in januari 2018 in het College komen.

v.Wanneer mogen wij eindelijk gaan meedenken over vragen voor het toegezegde  kwalitatief onderzoek.

a.Erg veel vertraging opgetreden. Gaan het dit jaar niet redden ondanks toezegging wethouder,In de ronde op 19/20 januari komt Claudi van Dongen aan de gemeenteraad aangeven waardoor de vertraging is ontstaan. Rene en ad gaan meedenken met het opstellen van de vragenlijsten. Zij zijn daarvoor aangemeld bij mevr.Laurijssen van de gemeente  Etten-leur

vWat doet zundert aan armoede beleid? Webshop? Sociaal domein verwijzing op website gemeente deugt niet!

a.Er wordt in Zundert niet gewerkt in doelgroepen alleen volwassenen en jeugd.Mensen moeten zelf actief aanvragen. Elk inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm komt in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor de jeugd woorden daar de” Kleinsma- gelden” voor ingezet om jongeren te laten particperen. Dat geld wordt ingezet voor de jeugd en gaat niet op aan ambtenaren en buro’s. Is belegd bij stichting leergeld en werkplein.Het onderzoek van onderzoeksburo Kwiz  gaat  een en ander als het goed is beter in beeld brengen

 

  1. Brief participatieraad reactie nota mantelzorg

Op de brieven aan  de gemeente van 12 okt. Inzake de dienstencheque een 16 okt. Inzake het mantelzorgbeleid is nog geen  rectie van de gemeente ontvangen.

Wel is bekend geworden dat de dienstencheque ook in 2018 verkrijgbaar zal zijn tot 1-1-2019

 

  1. Begroting participatieraad 2018

De begroting is vastgesteld

Jan de Pooter gaat zich hard maken voor de geraamde begroting met daarin opgenomen een verhoging vanwege  secretariaatskosten en het Lidmaatschap van de Koepel Adviesraden

  1. Voorzitterschap participatieraad,opvolging Joost

Joost heeft een kandidaat bereid gevonden om voorzitter te worden van de participatieraad

Het is Jan Koetsenruyter.

De vergadering stemt hiermee in

Joost nodigt hem uit voor de bijeenkomst op 14 dec. zodat we kennis met hem kunnen maken

 

  1. Vergaderlocatie 2018

De nieuwe locatie is :

Levenslust       Klein- Zundertseweg 60 In Kl.Zundert

Vergaderrooster 2018

18 jan          17 mei        15 nov

              15 febr        21 juni         13 dec

15 mrt         20 sept       juli en august  geen vergadering

 

19 april       11 okt

 

 

  1. Werkplein ,info Louise

3 gemeenten werken met de Webshop nl.:Etten-Leur-Halderberge en Moerdijk

Waarom de andere gemeenten  waaronder Zundert niet? Navragen bij de gemeente

Regeerakkoord: impact op zorg en sociale zekerheid

Ad en Louise gaan zich verdiepen in het armoedebeleid

Als je informatie hebt graag doorgeven aan hen

 

 

 

  1. Rondvraag

Tijdens het overleg met Jan de Pooter en de Wethouder gaat Joost aangeven dat hij zich zorgen maakt omdat dat alles vrij traag verloopt

De  vraag aan de Wethouder is dus  om hier nadrukkelijk aandacht aan te schenken

Rooster van aftreden : Joost vraagt aan Ad dit na te gaan.

De bijeenkomst van 14 dec.  begint om 19.00u in het Pannehuske Achtmaal