Notulen vergadering 14-01-2019

februari 20, 2019 0 Door admin

Verslag vergadering 17 januari 2019.

Locatie                  :               Ouderencentrum Levenslust, Klein Zundert.

Aanvang                :               20.00 uur.

Aanwezig              :               Jan Koetsenruijter, René Disseldorp, Renée Ketting, Wilma van Zetten,                                                            Louise Schellen, Joke Jacobs, Gerard Roelands, Ad Frèrejean.

Afwezig                 :               Mario Vrins (m.k.).

1.            Opening.

 • De voorzitter opent de 1e vergadering van het nieuwe jaar. Afmelding van Mario.

Bijzonder welkom aan Joke Jacobs en Gerard Roelands. Beiden zijn voor het eerst aanwezig. Ook zou vanavond komen Lucien van Erk van het Stokperdje. Niet bekend is

waarom hij niet aanwezig is.

 • Er volgt een kort kennismakingsronde.

Gerard is lid van de werkgroep BTB van het platform gehandicapten en zal de doelgroep

mensen met een beperking vertegenwoordigen. Joke is jarenlang actief geweest voor jongeren en wil zich binnen de participatieraad inzetten voor de jeugd.

 • Vaststellen agenda.
 • Punt 7a toevoeging cliënt tevredenheidsonderzoek WMO 2017.
 • Punt 7b toevoeging Regionaal overleg met 6 WMO raden d.d. 31 januari 2019.
 • Actielijst komt niet op agenda. Deze wordt in kleine bezetting besproken (Jan,René,Ad).
 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane post.
 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente 11 januari 2019.

Jan heeft de participatieraad vertegenwoordigd.

 • Kamer van Koophandel wijzigingen (zie agendapunt 8).
 • Leden van de participatieraad gaan de cursus van de koepel volgen. Jan,Mario en Wilma

In Eindhoven. Renée,Gerard en Joke in Dordrecht.

 • Verslag vergadering 22 november 2018.
 • Aan het mantelzorgcompliment 2018 is door de gemeente ruim aandacht besteed met een mooie flyer en een paginagroot stuk in de Zundertse Bode.
 • Het zwartboek jeugdzorg is een landelijke uitgave van de ombudsman (gemeente doet een rekenkameronderzoek.
 • Gemeente ziet de voedselbank als een privé initiatief. Subsidie is dan ook niet waarschijnlijk. Zeker omdat de gemeente dan indirect toe zou geven dat een uitkering te weinig is om in de eerste levensbehoeften te voorzien.
 • Nieuwsbrief SWZ geeft verlaging maximale bijdrage WMO van € 17,50 aan. Dit geldt niet voor de WLZ. Wat is de mening van de VNG en de koepel adviesraden ?
 • Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • Overleg voorzitter met Marleen Houtepen d.d. 9 januari 2019.
 • Marleen zal de vergaderingen van de participatieraad bijwonen indien dit noodzakelijk is.

–      Verder zal zij een planning maken voor 2019. Welke onderwerpen komen wanneer ter sprake.

–      Het WMO uitgebreid onderzoek komt een van de komende vergadering in de participatieraad.

–      Het uitvoeringsplan jeugdbeleid komt een van de komende vergaderingen in de participatieraad ter sprake.

–      Aan de participatieraad is gevraagd hoe men denkt over een vertegenwoordiger namens de WVS clientenraad. Hier staan wij positief tegenover.

6.            Verordening participatieraad i.v.m. naamswijziging.

–              Da naamswijziging in adviesraad sociaal domein Zundert dekt de 3 transities, waarover de raad een adviestaak heeft: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Dit wordt door de gemeente onderkend.

–              Gemeente verzoeken artikel 6e weg te laten.

–              Gemeente verzoeken aan artikel 7 het woord tijdig toe te voegen.

–              Gemeente verzoeken bij artikel 8 de vermelding uit zijn midden weg te laten.

–              Verder wordt opgemerkt hoe we merken dat leden door het College benoemd worden. Tevens zou het wenselijk zijn binnen een maand na verstrekking van een advies een reactie van het College te verkrijgen.

7.            Bijeenkomst jeugdbeleid 14 januari 2019.

                –              Vooral is geinventariseerd wat er voor de jeugd van Zundert al is.

                –              Men is niet altijd op de hoogte van de activiteiten van elkaar.

                –              De leesexpress is ter sprake geweest en toegelicht.

–              Een moeilijk bereikbare doelgroep onder de jeugd zijn jongeren, waarvan ouders een uitkering hebben. Hoe bereik je deze ? Contact met Werkplein ?

–              Er vinden weinig doormeldingen plaats van ambtenaren naar bureau HALT.

–              Het filmpje MAZL van de GGD wordt aangehaald.

7a.          Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2017.

Het onderzoek van het bureau I&O, in opdracht van de gemeente, heeft al enige tijd geleden plaats gehad. Ad kijkt na of we hier een reactie op gegeven hebben.

Het diepgaandere onderzoek is afgerond en een rapportage is bij de gemeente voorhanden.

Echter nog niet voor de participatieraad beschikbaar.

7b.         Regio overleg WMO adviesraden 31 januari 2019.

                Dit vindt plaats in de Trapkes in Rucphen. Aanvang 19.30 uur.

                Naast Jan zijn Wilma en Ad aanwezig. Gewenste agendapunten tijdig aanleveren.

8.            Organisatie adviesraad sociaal domein:

 • Wijziging voorzitterschap is aan KvK gemeld.
 • Jos is bereid penningmeesterschap voorlopig waar te nemen. Gerard is evt. bereid penningmeester te worden. Afspraak met Rina maken.
 • De afsluitende bijeenkomst in december is door iedereen als bijzonder prettig en gezellig ervaren.

9.            Rondvraag en afsluiting.

 • Dinsdag 5/2 om 10.00 uur overleg Jan,René en Ad over de folder, website en de actielijst.
 • Wificode ouderencentrum Levenslust is H368N4DFC16.
 • Vervanging Louise in februari op agenda zetten.
 • Vertegenwoordiging in werkplein clientplatform. Gemeente zoekt een afgevaardigde namens de uitkeringsgerechtigden. De participatieraad benoemt straks een afgevaardigde uit haar midden.
 • Adreslijst aanpassen.
 • Gemeente bericht geven van toetreden Gerard en Joke en terugtreden Mieke,Adrienne

en Rina.

 • Ad zoekt uit of de participatieraad op de nota minimabeleid heeft gereageerd.
 • De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.
 • Volgende afspraak donderdag 21 februari 2019 om 20,00 uur.