Notulen vergadering 11-10-2018

november 22, 2018 0 Door admin

PARTICIPATIERAAD ZUNDERT.

Acthtmaal, Klein Zundert,Rijsbergen,Wernhout en Zundert.

Verslag vergadering.

Datum                                  :              11 oktober 2018.

Locatie                                 :              Ouderencentrum Levenslust.

Aanwezig                            :              Jan Koetsenruijter (voorzitter), Ad Frèrejean (secretaris),

Renée Ketting, Mieke Mutsters, Jos Hereijgers, René Disseldorp, Mario Vrins, Adrienne Bersi Goossens.

 

Afwezig                                :              Wilma van Zetten, Louise Schellen,Rina van Hassel-Jochems

(penningmeester).

 

 1. Opening voorzitter.

               

 1. Vaststellen agenda.

 

 • Toevoegen punt 8a, Activiteitencommissie decembervergadering (afsluiting 2018).

 

 • Gevraagd is ook om WIFI gebruik in Levenslust.
 • De code van Levenslust is H368N4DFC16.
 • Het mailadres van de participatieraad is info@participatieraadzundert.nl

 

 1. Mededelingen, ingekomen/uitgegane post:

 

 • Brief college wijziging samenstelling participatieraad is gereed. Z.s.m. versturen.
 • Aanvulling op conceptbrief aan college over mantelzorgcompliment.

Coupures 2 x € 50 is te groot. Graag nog kleiner. Irisbonnen i.p.v. lokaal te besteden bonnen, bijv. 10 x € 10.

 • Begroting 2019.

De participatieraad heeft de afgelopen jaren een budget ontvangen. Geen subsidie, die elk jaar aangevraagd moet worden. Waarom nu wel ? Indien voor een volgend jaar een hoger budget nodig gevonden wordt vragen we budgetverhoging aan. Geen hogere subsidie.

 • Vervolg gemeentelijk contact vergadering 20 september 2018:
 1. Het aangepast voorstel project wijkzusters betreft vooral een financiële aanpassing. Het bestuur van de kruisvereniging komt met een aanpassing van de gevraagde

gemeentelijke bijdrage.

 1. Het gemeentelijk minimabeleid is in de ronde behandeld. Niet in de raadsvergadering.
 2. De beleidsnota mantelzorg ondersteuning verschijnt in het vroege voorjaar 2019.
 3. Het is van belang met de gemeente evaluatiemomenten af te spreken na advisering.

Dat gebeurt nu niet.

 1. Afstemming van vergaderingen van de participatieraad met gemeentelijke vergaderingen is van belang. Gezien de afdeling welzijn niet altijd op orde is gebeurt dit nu niet en missen we de aansluiting nogal eens.
 2. De structuur van adviesvragen is niet altijd even duidelijk. De participatieraad voelt zich niet altijd in het proces betrokken.

Stukken zouden niet in behandeling genomen moeten worden zonder advies van de participatieraad.

 1. Om processen goed te kunnen bewaken zou een strategische lijn met elkaar afgesproken moeten worden.

 

 1. Verslag vergadering 20 september 2018.

 

 • Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

 1. Verslag bijeenkomst 6 WMO adviesraden.

 

 • Participatieraden hanteren nu verschillende namen. Reden is dat zij niet allemaal het gehele sociaal domein bestrijken (Zundert wel).

Eén naamvoering zou wel de herkenbaarheid vergroten. Dit is ook onder de aandacht van de koepel van WMO adviesraden gebracht.

 • Overdracht van kennis wordt vooral belangrijk gevonden.
 • Ook al worden transities regionaal georganiseerd, het blijft belangrijk lokaal

het college van advies te dienen.

 

 1. Naamgeving participatieraad.

 

 • De wens van de participatieraad per 1 januari 2019 officieel de naam ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN ZUNDERT te voeren. Sociaal domein dekt de 3 transities.
 • Als “ ondertiteling” de vermelding van de kerkdorpen Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert.
 • Aan het college wordt een verzoek gericht.

 

 1. Reactie participatieraad op minimabeleid 2018.

 

 • De participatieraad wil aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de voedselbank in Etten-Leur voor inwoners van Zundert. Zundert valt onder de voedselbank Etten-Leur.
 • Voor inwoners uit Zundert is het haast onmogelijk deze voedselbank te bereiken.
 • Aandacht wordt ook gevraagd voor vereenvoudiging van aanvragen in het kader van minimabeleid. Waarom moeten mensen elk jaar een nieuwe aanvraag doen voor dezelfde voorziening ?

 

 1. Activiteitencommissie afsluitende vergadering december.

 

 • Mieke en Ad organiseren de afsluitende bijeenkomst in december.
 • Beschikbaar budget opvragen bij Rina.

                Invoering abonnementstarief WMO per 1 januari 2019.

 • Per 1 januari geldt landelijk nog een maximale bijdrage van € 17,50 per maand ongeacht inkomen en vermogen. Vraag is hoe de gemeente de hogere kosten op gaat vangen.
 1. Werving nieuwe leden.

 

 • Voor Mieke moet een vervanging gezocht worden uit de jeugdzorg. Mail sturen naar Eric Brait.
 • Voor Rina uit de dorpsraden/wijkraden. Tevens moet de opvolging van haar als

penningmeester geregeld worden.

 • In april treedt Louise terug en moet vervanging uit de participatiewet geregeld worden.

 

 1. Rondvraag en afsluiting.

–      Clientonderzoek WMO toesturen aan Renée,Mario en Wilma.

Op de agenda voor komende vergadering zetten.

 • Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter der vergadering.

Volgende vergadering donderdag 22 november 2018.