Jaaroverzicht 2016

juni 8, 2017 0 Door admin

Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

 

Jaaroverzicht 2016.

 

Ledenoverzicht.

 

In 2016 waren de volgende leden actief voor de participatieraad:

 

–          Joost van Langen, onafhankelijk voorzitter.

–          Rene Disseldorp, vertegenwoordiger doelgroep senioren.

–          Jos Hereijgers, vertegenwoordiger doelgroep senioren.

–          Ko Knoop, vertegenwoordiger doelgroep mantelzorgers.

–          Adrienne Bersi, vertegenwoordiger doelgroep vrijwilligers.

–          Ad van Nunen.

–          Rina van Hassel, vertegenwoordiger doelgroep dorps- en wijkraden, tevens penningmeester.

–          Adje MAES-Martens, vertegenwoordiger doelgroep mensen met beperking.

–          Mieke Mutsters, vertegenwoordiger doelgroep jongeren.

–          Louise Schellen, vertegenwoordiger doelgroep minima.

–          Ad Frèrejean, toegevoegd secretaris.

 

Voorzitterschap.

 

Per 1 januari heeft Martien Hermens na 4 jaar voorzitterschap afscheid genomen van de participatieraad. Joost van Langen is hem opgevolgd.

 

Secretariaat.

 

Voor  de beschikbaarheid van een lokaal secretariaatsadres is in 2016 het secretariaat gevestigd op het adres:

Langenakker 6,

4891 NH Rijsbergen,

Tel. 06-22790727.

 

Budget.

 

Voor het jaar 2016 is aan de participatieraad voor het eerst een onkostenvergoeding toegekend i.p.v. subsidie. De participatieraad had hierom verzocht, omdat men een door de gemeente in het leven geroepen adviescommissie was en niet gelijk gesteld kon worden aan elke willekeurige stichting of vereniging, die subsidie aanvraagt.

 

Vertegenwoordiging.

 

De participatieraad was, los van haar directe adviesfunctie naar het college, vertegenwoordigd in het gehandicaptenplatform. Medio 2016  heeft de participatieraad ook toegezegd plaats te willen nemen in de cliëntenraad van het werkplein Hart van West-Brabant.

 

Contacten.

 

De participatieraad onderhoudt via haar voorzitter contact met de ambtenaar (periodiek) en de wethouder (incidenteel) van het sociaal domein

In 2016 zijn daarnaast contacten onderhouden met:

 

–          WMO loket Elz (aanvraag en indicaties voor WMO).

–          Stichting Welzijn Zundert (vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning).

–          De ombudsman voor het sociaal domein.

–          Jeugd- en jongerenwerk Zundert.

–          Samenwerkende WMO adviesraden Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Moerdijk.

–          Koepel van WMO adviesraden in Nederland.

 

Onderwerpen.

 

De volgende onderwerpen zijn in de participatieraad aan de orde geweest:

 

–          Indicering en toewijzing huishoudelijke hulp.

–          Rapportage WMO van de rekenkamercommissie.

–          Rapportage WMO van het bureau Companen.

–          Indicatiestelling Collectief vervoer.

–          Financiering jeugdzorg.

–          Jeugd- en jongerenwerk.

–          Mantelzorgondersteuning.

–          Cliëntondersteuning.

–          Sociale wijkteams.

–          Minimabeleid.

–          Ombudsman.

–          Begeleidingsfuncties MEE.

–          Cliëntparticipatie Werkplein.

–          Collectieve zorgverzekering.

–          Keukentafelgesprekken.

–          Kantelgesprekken.

–          Collectief vervoer.

–          Schuldhulpverlening.

–          Loket Elz.

 

Melding/advisering.

 

Over de volgende onderwerpen heeft de participatieraad in 2016 melding gemaakt of adviezen verstrekt naar de gemeente:

 

–          Slechte communicatie over de collectieve zorgverzekering.

–          Cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken.

–          Dienstencheques.

–          Rapportage rekenkamercommissie.

–          Plan van aanpak n.a.v. rapportage rekenkamercommissie.

–          Huishoudelijke ondersteuning.

 

Middels correspondentie aan het college maakte de participatieraad in het afgelopen jaar over bovengenoemde zaken haar visie kenbaar. Los hiervan worden periodiek (voorafgaande aan de reguliere vergaderingen van de participatieraad) in overleg met de ambtenaar sociaal domein veelvuldig vragen gesteld om verduidelijking/informatie/etc. Ook dit overleg wordt gebruikt om  over lopende zaken de mening van de participatieraad kenbaar gemaakt.

 

Omslag.

 

Nu de transities binnen het sociaal domein hun beslag hebben gehad is het voor de gemeente vooral  in 2016 een periode van transformatie geweest.

Dientengevolge is het aantal directe adviesvragen gereduceerd.

De participatieraad volgt het gemeentelijk transformatiebeleid t.a.v. de transities nauwkeurig en maakt steeds vaker haar visie ongevraagd kenbaar. Toetsing van het gemeentelijk beleid t.a.v. WMO,participatiewet en jeugdwet zal ook in 2017 de belangrijkste taak blijven. De participatieraad zal daarin steeds vaker de rol van kritische volger vanuit de praktijk van de uitwerking van de transities op zich nemen. Dit in het belang van de kwetsbare doelgroepen binnen het sociaal domein.